دانلود رایگان


تحقیق درباره مديريـت عملكرد (word) 13 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان در محیطهای کاملاً رقابتی امروزی, سازمانهایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و دراین محیط باقی بمانند که به نحو بهتری از منابع خود بهره بر

دانلود رایگان تحقیق درباره مديريـت عملكرد (word) 13 صفحه عنوان :مديريـت عملكرد
محتویات
چكيده
مقدمه
تعريف مديريت عملكرد
اهميت مديريت عملكرد
اصول مديريت عملكرد
عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد
فرايند مديريت عملكرد
مزاياي مديريت عملكرد
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مأخذ
قسمتی از متن
مديريـت عملكرد

چكيده
در محيطهاي كاملاً رقابتي امروزي، سازمانهايي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند و دراين محيط باقي بمانند كه به نحو بهتري از منابع خود بهره برداري نموده و بهره وري خود را افزايش دهند. يكي از منابع مهم سازماني نيروی انساني مي باشد. به منظور بهره گيري هر چه بهتر از اين عامل مي بايست آموزشهاي لازم تدوين، هماهنگي و همدلي لازم در بين كاركنان ايجاد و اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو نمود . هر برنامه مديريت عملكرد بر ميزان قابليت آن در اندازه گيري عملكرد بستگي دارد. نظامهاي سنتي ارزيابي عملكرد فاقد كارايي لازم در ارتقاء بهره وري نيروي كار مي باشند لذا نياز به چرخش از اين نوع نظامها به نظامهاي نوين مديريت عملكرد به نحو چشمگیری محسوس است .
مديريت عملكرد با ايجاد محيطي مشاركتي و ابلاغ اهداف سازمان به كاركنان و راههاي دستيابي به آنها و همچنين برقراري جلسات مستمرارزيابي و هدايت كاركنان و نيز سيستمهاي پرداخت بر مبناي عملكرد، باعث ايجاد همسويي اهداف كاركنان و سازمان مي گردد و بهره وري نيروي كار را بالا مي برد .
مديريت عملكرد مي بايست ازميزان ديوان سالاري خود كاسته و به فرايند پيوسته و مستمري تبديل گردد كه بيشتر به آينده تكيه دارد . اصطلاحات اين رويكرد عبارتند از گفت و گو، درك مشترك وتعهد متقابل .
مسئوليت مديريت عملكرد مي بايست از سرپرستان و ناظرها به كاركنان انتقال يابد .
مديريت عملكرد مي بايست به جاي تأكيد براهداف كوتاه مدت به هدفهاي بلند مدت كه لازمه رشد و ايجاد تحول مي باشد تمركز نماید. بايد همواره برنامه ريزي، نظارت، تعليم، هدايت و ارزشيابي كاكنان مورد توجه قرار گيرد .
مديريت عملكرد بايد ازابزار كنترل به ابزار هدايت كاكنان تبديل شود و تأكيد آن بر جنبه هاي مثبت عملكرد افراد باشد نه جنبه هاي منفي عملكرد آنها .
ديدگاه منفي تنبيهي ارزيابي هاي سالانه بايد به ديدگاه مثبت و ارزيابي هاي مداوم و مستر تغييريابد .

كليد واژه ها
1-ساختارهاي سنتي ارزيابي عملكرد
2-ساختارهاي نوين ارزيابي عملكرد
3-مديريت عملكرد
4-تعهد سازماني
5-تعهد دو سويه
6-توانمند سازي كاركنان
7-فرايند تكاملي و انقلابي
8-منبع فايده و منبع هزينه
9-برنامه ريزي عملكرد
10-هدايت كاركنان
11-ارتباطات مؤثر


مقدمه
در جهان بسيار پيچيده امروزكه بارشد سريغ فن آوريهاي جديد، سازمانها دائماً با محيطهاي متغيير و چالشهاي گوناگون درون و برون سازماني روبرو هستند، ضرورت تغيير در ساختارهاي سنتي به نحو گسترده اي احساس مي شود . يكي از اين ساختارهای سازماني، نظام امور اداري و بالاخص سيستمهاي ارزيابي عملكرد مي باشد . به همين دليل در سالهاي اخير مديريت عملكرد بعنوان يكي از راهبردهاي توسعه و به روز آوری منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت و بهره وري نيروي كار به شمار مي رود . پر واضح است كه نيروي كار متهور و خلاق، خود به عنوان يكي از مؤثرترين اركان سازمان در توليد و ارائه خدمات به مشتريان محسوب مي گردد .
2-معيار سنجش موفقيت هرسازمان، ميزان مطلوبيت عملكرد كاركنان آن سازمان مي باشد بنابراين براي سنجش موفقيت سازمانها به نظامهاي منابع انساني مترقي مي باشد كه بتوانند با ارائه راهكارهاي مناسب و ايجاد هماهنگي لازم بين اهداف سازمان و اهداف كاركنان، بر بهره وري كل مجموعه بيافزايد و سازمان را در رسيدن به اهداف خود هر چه بيشتر ياري نموده و به پيش ببرند، با توجه به ديدگاه فوق نظامهاي اداري سنتي كه صرفاٌ به سنجش و ارزيابي عملكرد با ديدگاه تنبيهي مي پردازند، عملاً از كارايي لازم جهت ايفاي نقش در جهان امروزي برخوردار نيستند .
نظامهاي سنتي باعث ايجاد تعهد سازماني لازم در كاركنان نمي شوند و ازاين لحاظ داراي نقصان مي باشند چه اين گونه نظامها با توجه به ديدگاه تنبيهي كه نسبت به ارزيابي عملكرد كاركنان دارند، بااعمال كاهش منزلت كاركنان با تعليقات انضباطي و پرداختي باعث عدم تعهد كاركنان مي گردند .
برعكس در مديريت عملكرد نوين اهداف كاركنان و اهداف سازمان در يك راستا قرارگرفته و با ايجاد هماهنگي و ارائه راهنمايي هاي لازم توسط سرپرستان، افراد هر چه بيشتر به سازمان احساس تعلق خاطر مي نمايند . انجام رضايتبخش امور محوله توسط كاركنان باعث بهبود عملكرد كل سازمان شده و اين موضوع به نوبه خود باعث ادامه استخدام كاركنان می باشد لذا مسئوليت مديريت عملكرد از سرپرستان به کارکنان منتقل شده و هر كس درقبال انجام وظايف، مسئوليت شخصي پيدا مي كند . همين موضوع باعث مي شود كه كاركنان دو گزينه پيش رو داشته باشند يكي هماهنگي با سازمان و متحول ساختن خود در جهت نيل به اهداف سازمان كه باعث بقاء و ادامه استخدام آنها مي گردد و گزينه دوم عدم هماهنگي و نهايتاً ترك سازمان مي باشد .
بنابراين در رويكرد جديد مديريت عملكرد ضمن حفظ شئون سرپرستي و كارمندي، پايبندي كارمندان به استانداردهاي سازمان تقويت مي گردد .از جمله مزاياي اين رويكرد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1-با اعمال رويكرد مذكور ارزشهاي سازماني تقويت مي شوند .
2-دشمني بين افراد سازمان كاهش يافته و خطر ناشي از اعمال خشونت بين كاركنان كاهش مي يابد .
3-پرداخت حقوق و مزايا، پاداش و سایر بر پرداختهاي جبراني بر اساس ارزش عملكرد افراد صورت مي گيرد .
4-با ساختار سنتي و ناكارآمد حقوق و دستمزد مقابله مي شود و پرداختها بيشتر بر عملكرد و كارايي افراد متمركز مي گردد .
5-كارمندان و سرپرستان راحت تر با هم گفتگو مي كنند و اهداف مورد نظر سازمان بهتر محقق مي گردد .
6-ارزشيابي كاركنان راحت تر انجام مي شود و تأثير ارزشيابي ها در افزايش بهره وري كاركنان بيشتر مي گردد .
7-ارزشيابي كاركنان براي سرپرستان راحت تر مي شود .
8-فشارهاي روحي و چالشهاي سرپرستي كاهش مي يابد .
9-كاركنان وظايف خود را بهتر درك كرده و با راهنمايي سرپرستان در رسيدن به اهداف سازمان تلاش مي نمايند.
10-سرپرستان با هدايت كاركنان، اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو مي نمايند .
با توجه به موارد فوق الذكر لزوم گذر از رويكرد سنتي ارزيابي كاركنان به رويكرد جديد عملكرد كاركنان بيش از پيش احساس مي شود . مديريت عملكرد كاركنان با توجه به اهداف سازمان و خواسته هاي كاركنان، يك نوع هماهنگي بين اهداف كاركنان و اهداف سازمان ايجاد مي نمايد كه هر چه كاركنان در تحقق اين اهداف بيشتر تلاش نمايند، اهداف خودشان نيز كه آميزه اي ازدريافتهاي جبراني و احترام بيشتر مي باشد، بيشتر محقق مي گردد . لذا يك تعهد دو سويه بين كاركنان و سازمان ايجاد مي شود كه نتيجه آن چيزي جز بهبود عملكرد و كارايي سازمان نمي باشد و از سوي ديگر سازمان هر چه بيشتر بتواند در محيط رقابتي به كسب درآمد بپردازد، مي تواند پرداختهاي جبراني و تسهيلات بهتري را در اختيار كاركنانش قرار دهد.تعريف مديريت عملكرد
مديريت عملكرد ترجمه عبارت (Performance Management) مي باشد كه تعاريف متعددي از آن شده است از جمله:
مديريت عملكرد اصطلاح عامي براي آن دسته از فعاليت هاي سازماني است كه با مديريت امور و مسئوليتهاي شغلي ورفتاري كاركنان سر و كار دارد .
مديريت عملكرد راهي براي تسهيل برقراري ارتباط و ايجاد تفاهم بين كاركنان و سرپرستان است و به پيدايش محيط مطلوب تر كاري و تعهد بيشترنسبت به كيفيت خدمات منجر مي شود . (ابيلي، 1382)
مديريت عملكرد را مي توان مجموعه اي از اقدامات و اطلاعات تلقي كرد كه به منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت دستيابي به هدفها به شيوه اي اقتصادي توإم با كارايي و اثر بخشي صورت مي گيرد . ( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1382)
با توجه به تعاريف فوق مي توان مديريت عملكرد را رويكردي دانست كه با استفاده از ارتباطات دو جانبه بين سرپرستان از يكسو جهت تفهيم خواستها و انتظارات سازمان و کارکنان از سوي ديگر، جهت انتقال تقاضاها وخواستهاي كاركنان به سرپرستان و مديريت سازمان، محيطي را جهت استفاده بهينه از كليه امكانات و منابع درجهت تحقق اهداف سازمان پديد مي آورد . مديريت عملكرد باعث مي شود تا سرپرستان به آساني عملكرد ضعيف كاركنان را تشخيص دهندو د جهت بهبود آن اقدام نمايندو از سوي ديگر با دادن پاداشهاي مناسب به عملكرد مطلوب كاركنان، عملكردهای مطلوب را ترغيب و به تكرار آنها كمك نمايند . مديريت عملكرد فرايندي است كه هم ارزشيابي عملكرد و هم نظامهاي انظباطي و خط مشي هاي رسيدگي به شكايات را بعنوان ابزار مديريتي خود در بر مي گيرد .


تحقیق درباره مدیریـت عملکرد


تعریف مدیریت عملکرد


عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملکرد


مزایای مدیریت عملکرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد مالی ومدلهای آن

در ابتدا در دهه هشتاد ميلادي هدف مديريت عملكرد ... صفحه دانلود را ... تحقیق درباره ...

تحقیق رشته مکانیک طراحي و عملکرد سيستم ترمز با فرمت ورد

تحقیق رشته مکانیک طراحي و عملکرد سيستم ترمز با فرمت ورد مقدمه. 4 انواع ترمزها 5 ترمز ...

تحقیق نظام ترفيع و ارزشيابي عملكرد كاركنان - asrfiles ...

تحقیق نظام ترفيع و ارزشيابي عملكرد كاركنان - asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش فایل

كارت امتيازي متوازن- روش تحقیق

سيستم مديريتي کارت امتيازي متوازن، به عنوان چارچوب جامع ارزيابي عملكرد و پيشبرد استراتژي، مطرح بوده كه به ايجاد توازن بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، سنجه‌هاي مالي و غير مالي، عملكرد داخلي و خارجي، ذينفعان دروني و بيروني، شاخص هاي هادي و تابع عملكرد، منجر مي‌شود.

پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد مالی ومدلهای آن

در ابتدا در دهه هشتاد ميلادي هدف مديريت عملكرد ... صفحه دانلود را ... تحقیق درباره ...

پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

تحقیق آماده در مورد نقش مساجد در تأمین امنیت اجتماعی

کم خونی فقر آهن 16ص

دانلود تحقیق بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

بررسی شکاف بین نظام آموزشی مطلوب در اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی فعلی درایران

تحقیق در مورد ابزار تحلیل داده

پاورپوینت با موضوع مسمومیت با مواد مخدر، محرک و الکل

تحقیق درباره بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن

دانلود تحقیق کامل درباره جنگ آمريكا و عراق 15 ص

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر کد 2004